Fototapety, obrazy i plakaty do domu i biura

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wydrukidladomu.pl

Sprzedawcą jest Emilia Patysiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PATYSIAK STUDIO EMILIA PATYSIAK z siedzibą w 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 305/27 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 6182196726, REGON 524615322.

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.wydrukidladomu.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z przepisem art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z przepisem art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 6. Administrator danych osobowych – Sprzedawca, który przetwarza dane osobowe Klientów w związku z prowadzoną działalnością zarobkową i zawodową.
 7. Produkt - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana na podstawie indywidualnego Zamówienia Klienta i innych szczegółowych uzgodnień pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Konto – Usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, stanowiąca oznaczony przez Klienta indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych o Kliencie, za pomocą której Klient może w szczególności składać Zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych Zamówień, modyfikować swoje dane osobowe.
 10. Formularz Zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do Koszyka, określenie indywidualnych parametrów zamawianego Produktu oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim osobom z niej korzystającym automatyczne odbieranie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości zawierających informacje o Produktach, nowościach i aktualnych promocjach w Sklepie Internetowym.
 12. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, dane do faktury.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. Usługi– usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 16. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca realizuje Zamówienie
  celem dostarczenia Produktu do Klienta.
 17. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 18. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 2. Regulamin obowiązuje zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego z wyłączeniem postanowień rozdziału 10, które skierowane są wyłącznie do Konsumentów oraz postanowień rozdziału 14, które skierowane są wyłącznie do Przedsiębiorców.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 4. Do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzeń pozwalających na dostęp do sieci Internet i przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych typu Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome i innych, aktywnego konta poczty elektronicznej oraz włączonej opcji akceptacji plików cookies.
 5. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Klient obowiązany jest do powstrzymania się od:
  1. wszelkich działań sprzecznych z Regulaminem, mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego;
  2. dostarczania treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takiej sytuacji Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy realizacji zamówienia;
  3. korzystania, dostarczania, przekazywania jakichkolwiek wirusów, programów komputerowych, mających na celu zniszczenie, szkodliwy wpływ, niejawne przechwycenie lub przywłaszczenie dowolnego systemu lub danych ze Sklepu Internetowego;
  4. rozsyłania lub umieszczania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej.
 7. Klient, który podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, albo który dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego, albo który dopuścił się zachowań godzących w dobre imię Sprzedawcy, może zostać pozbawiony przez Sprzedawcę prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego.
 8. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może składać Zamówień na Produkty w nim dostępne bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego.
 9. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Zamówienia oraz zapewnia, że oferowane przez niego Produkty spełniają wysokie wymogi jakościowe.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż dokonuje każdorazowej weryfikacji i oceny jakości  Produktów przed ich dostarczeniem Klientowi.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca (na potrzeby niniejszego rozdziału zwany Usługodawcą) umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
  1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym;
  2. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym;
  3. udostępnianiu Formularza Zamówienia umożliwiającego Klientom (na potrzeby niniejszego rozdziału zwanym Usługobiorcą) złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym;
  4. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Usługobiorcom kontakt z Usługodawcą;
  5. cyklicznym przesyłaniu przez Usługodawcę na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej Newslettera na zasadach opisanych w pkt. 4 niniejszego rozdziału.

Powyższe usługi Sprzedawca świadczy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jednakże Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.
Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu Internetowego.
Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta, do Sprzedawcy, żądania usunięcia Konta.

 1. Usługi wymienione w pkt. 1 ppkt a-d Usługodawca świadczy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jednakże Usługodawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracji. Warunkiem Rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych przez Usługodawcę jako obowiązkowe.
 3. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczanej przez Usługodawcę Usługi Newsletter, Usługobiorca zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie w jej ramach cyklicznych wiadomości e-mail poprzez udostępnienie swojego aktualnego adresu poczty elektronicznej w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz naciśnięciu przycisku „Zapisz się” (lub równoważnego) potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u w procesie składania Zamówienia.

Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługobiorcę woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Usługodawcę na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
Kliknięcie w link aktywujący przesłany przez Usługodawcę powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy będzie wykorzystywany w celu wysyłania mu cyklicznych Newsletterów.
Podanie w formularzu, podczas czynności zamówienia Usługi Newsletter adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy jest niezbędne do jej prawidłowego świadczenia przez Usługodawcę.
Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter.
Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Newsletter w każdym czasie. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub kliknięcia w link podany każdorazowo w treści wiadomości wysyłanych w ramach Usługi Newsletter.

 1. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę, do Usługodawcy, żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu Formularza Zamówienia umożliwiającego Usługobiorcom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia. 
 4. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Usługobiorcom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została określona w rozdziale 7 Regulaminu) Usługobiorca może zgłaszać:
  1. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sklep@wydrukidladomu.pl
  2. w formie pisemnej, na adres siedziby Usługodawcy.

W celu ułatwienia przeprowadzenia procedury reklamacji Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca w opisie reklamacji określił:

  1. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. zakres żądania reklamacyjnego;
  3. dane kontaktowe.

Pominięcie przez Usługobiorcę składającego reklamację zaleceń wskazanych powyżej nie ma wpływu na skuteczność złożonej reklamacji.
Usługodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 2. Udostępnienie asortymentu na Stronie Internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 ustawy Kodeks cywilny.
 3. Sklep Internetowy posiada w swojej ofercie dekoracje ścienne do zastosowań wewnętrznych, w szczególności w mieszkaniach, domach, biurach i przestrzeniach użytkowych. Dekoracje ścienne mogące stanowić Przedmiot Zamówienia Klienta to w szczególności, fototapety, obrazy na płótnie, plakaty, naklejki i zdjęcia w ramach.
 4. Materiały udostępnione na Stronie Internetowej nie są gotowymi Produktami, stanowią jedynie motywy wzorcowe. Fototapety, obrazy na płótnie, plakaty, naklejki i zdjęcia w ramach są produktami dostępnymi wyłącznie na indywidualne Zamówienie Klienta.
 5. Sprzedawca zapewnia Klientowi dostęp do bazy ponad 40 milionów wysokiej jakości obrazów i zdjęć, spośród której Klient może wybrać obraz lub zdjęcie do wydruku. Klient może także przygotować i dostarczyć do Sprzedawcy własne materiały do wydruku.
 6. Klient składając Zamówienie w Sklepie Internetowym ma obowiązek określić jego parametry, w szczególności: wybierać lub dostarczyć własne zdjęcie, wybrać materiał, wymiar wydruku oraz opcje wykończenia.
 7. Klient określając parametry Produktu ustala w szczególności jego wymiar. Decydując się na wymiar Produktu większy od sugerowanego przez Sprzedawcę Klient zostaje poinformowany, za pośrednictwem pisemnego komunikatu wyświetlonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego o możliwości ewentualnego pogorszenia jakości wydruku.
 8. Wydruki dokonywane są w technologii druku lateksowego lub pigmentowego.
 9. Wygląd dostarczonego Produktu może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na Stronie Internetowej, co dotyczy w szczególności kolorystyki Produktów.
 10. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych niezbędnych dla realizacji Zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 11. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
  1. dokonać rejestracji poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracji a następnie zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, określić jego szczegółowe parametry indywidualizujące zamówienia Klienta, następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny) i wypełnić Formularz Zamówienia;
  3. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu);
  4. wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;
  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  6. wybrać sposób płatności;
  7. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub równoznaczny).
 12. Klient obowiązany jest do podania w Formularzu Zamówienia danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z tego faktu.
 13. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie oceny Zamówienia złożonego przez Klienta, a następnie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji.
 14. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie, przez Sprzedawcę, Klientowi stosownej wiadomości e-mail, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. W sytuacji, w której Sprzedawca uzna Zamówienie złożone przez Klienta za niemożliwe do realizacji (niepoprawne, niekompletne) tj. w szczególności w przypadku:
  1. nieokreślenia wszystkich niezbędnych parametrów zamówionego Produktu;
  2. dostarczenia przez Klienta zdjęcia niewystarczającej jakości lub rozdzielczości uniemożliwiającego prawidłowe wykonanie Zamówienia;
  3. niepodania wszystkich danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia;
  4. niepodania danych do wysyłki

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu poprawienia lub uzupełnienia Zamówienia. W przypadku brak kontaktu z Klientem w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia niemożliwego do realizacji Sprzedawca uznaje to Zamówienie za odrzucone i odstępuje od jego realizacji.

 

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
 2. Ceną ostateczną i wiążącą Klienta jest cena podana na Stronie Internetowej w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od wielkości i wartości zamówienia Klienta.
 4. Całkowity koszt Zamówienia (cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 5. Klient może wybrać następujące sposoby uiszczenia ceny:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy 92 1240 2946 1111 0011 2381 5498 prowadzony w banku PeKaO SA o/Kalisz;

W przypadku wyboru przez Klienta tej formy płatności Zamówienie trafi do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

  1. przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Przelewy24 prowadzonego przez firmę PayPro Spółka Akcyjna.

W przypadku wyboru przez Klienta tej formy płatności Zamówienie trafi do realizacji po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta.

 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem dowód sprzedaży (paragon albo fakturę VAT).
 3. Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, który nie wskaże w Formularzu Zamówienia, że chce otrzymać fakturę VAT, Sprzedawca wraz z Produktem przesyła wyłącznie paragon.
 4. Sprzedawca dołącza fakturę VAT do Zamówienia lub przesyła ją, w formie pliku PDF, drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom składanie Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jednakże Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.
 2. Sprzedawca realizuje Zamówienia niezwłocznie, jednakże wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji kolejnego dnia roboczego.
 3. Czas realizacji konkretnego Zamówienia złożonego przez Klienta ustalany jest zawsze indywidualnie.
 4. O czasie realizacji Zamówienia Klient informowany jest zawsze po wybraniu Produktu i sposobu dostawy, ale przed ostatecznym złożeniem Zamówienia w Sklepie Internetowym.

VII. KOSZT SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

 

 1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku woli złożenia przez Klienta Zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przed złożeniem Zamówienia powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną, na adres: sklep@wydrukidladomu.pl lub telefonicznie, na numer: +48 600 271 937 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego Zamówienia, w szczególności kosztów dostawy Produktów objętych takim Zamówieniem.
 3. Dostawa Produktu do Klienta w przypadku Umów Sprzedaży o wartości poniżej kwoty 500 zł jest odpłatna. Dostawa Produktu do Klienta w przypadku Umów Sprzedaży o wartości przekraczającej 500 zł jest nieodpłatna.
 4. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, a także w wiadomości e-mail przesyłanej Klientowi przez Sprzedawcę celem potwierdzenia otrzymania, przyjęcia zamówienia do realizacji i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Klient może wybrać następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. przesyłka kurierska na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu;
  2. odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą.
 6. Termin dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wynosi od 3 do 5 dni roboczych.
 7. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu, przed odbiorem przesyłki ma obowiązek sprawdzenia, czy nie jest ona uszkodzona.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem protokołu szkody oraz powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy.

VIII. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Produktu, na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny, w szczególności przepisach tytułu XI Sprzedaż działu II Rękojmia za wady.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu sprzedanego Klientowi z Umową.
  Niezgodność Produktu z Umową występuje w szczególności, gdy Produkt:
  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
   Wada prawna Produktu występuje w szczególności, gdy Produkt  stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej lub gdy występuje ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.
 4. W przypadku wystąpienia wady w zakupionym Produkcie Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji z tytułu rękojmi w szczególności:
  1. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sklep@wydrukidladomu.pl
  2. w formie pisemnej, na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Składając reklamację Klient winien dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem sprzedaży. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu w którym się on znajduje.
 6. W celu ułatwienia przeprowadzenia procedury reklamacji Sprzedawca zaleca, aby Klient zgłaszający reklamację:
  1. powołał się na numer zamówienia;
  2. podał w jej opisie informacje dotyczące powodu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady;
  3. podał zakres żądania reklamacyjnego;
  4. podał dane kontaktowe.

Pominięcie przez Klienta składającego reklamację zaleceń wskazanych powyżej nie ma wpływu na skuteczność złożonej reklamacji.

 1. Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie Produktu, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów. Różnice te nie mogą stanowić podstawy reklamacji Klienta.
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wady, Klient może składając reklamację:
  1. żądać usunięcia wady albo
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany usunąć wadę albo wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Klient nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 6. Klient nie może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jeśli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt na wolny od wad lub wadę usunie. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 8. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady. Sprzedawca jednak może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Przy ocenie nadmierności kosztów o których mowa w pkt. 9 i 13 niniejszego rozdziału uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 10. Reklamacje związane z uszkodzeniem zewnętrznym paczki powstałym podczas transportu Produktu do Klienta Sprzedawca rozpatruje na podstawie protokołu szkody o którym mowa w rozdziale 6 pkt. 7 Regulaminu.
 11. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas montażu Produktu.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z uwagi na fakt, iż nabywane w Sklepie Produkty (fototapety, obrazy na płótnie, plakaty i zdjęcia w ramach) są konfigurowane i wykonywane na podstawie indywidualnego i szczegółowego Zamówienia złożonego przez Klienta, stosowanie do przepisu art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 , poz. 827) prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta w trybie art. 27 i następnych ww. ustawy nie przysługuje.

 

X.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU
DO TYCH PROCEDUR

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Zasady dostępu do procedur pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń udostępnione są w szczególności w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów;
  2. organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  3. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Klient będący konsumentem może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu.
 4. Klient będący konsumentem może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu.
 5. Klient będący konsumentem w celu polubownego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 3. Administrator oświadcza, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych swoich Klientów oraz że przetwarza te dane z należytą starannością i odpowiedzialnością.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, jeżeli jest inny niż adres dostawy;
  3. numer telefonu;
  4. adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo ich nazwę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, o ile jest to konieczne:
  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. w zakresie niezbędnym do zawierania Umów Sprzedaży i realizacji Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;
  3. w celu rozpatrywania reklamacji składanych przez Klientów;
  4. w celach marketingowych związanych z reklamą Sklepu Internetowego
 7. Sprzedawca rejestruje adresy IP każdorazowego logowania do Strony Internetowej i rejestracji oraz IP złożonego zamówienia.
 8. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 9. W przypadku Klienta, który korzysta z usługi dostawy Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej Administrator udostępnia przewoźnikowi zebrane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.
 10. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 11. Klient ma prawo wglądu do danych zgromadzonych przez Sprzedawcę a dotyczących jego osoby.
 12. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sprzedawcy, a w szczególności prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji uprawnień o których mowa powyżej Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@wydrukidladomu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
  w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
  z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
  2. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 
XII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym objęte są prawami autorskimi.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż do każdego Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym, każdorazowo uiszczona jest opłata za korzystanie z praw autorskich do użytych zdjęć i grafik.
 3. Klient nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania Produktów.
 4. Klienta zobowiązany jest do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek kroków w związku z Produktem, które naruszają lub mogą naruszyć w szczególności prawa autorskie i prawa własności intelektualnej przysługujące Sprzedawcy lub osobom trzecim.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich do materiałów, w szczególności zdjęć, przesłanych przez Klienta oraz za treść tych materiałów. W takiej sytuacji Klient oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do dostarczonych materiałów lub posiada stosowne licencje lub zgodę na ich wykorzystanie.
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji, w której zawiera ono treści niezgodne z prawem lub naruszające dobre obyczaje.

XIII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Klient zostanie powiadomiony o treści zmian Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie głównej Sklepu Internetowego stosownej informacji i utrzymanie jej na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres 21 kolejnych dni kalendarzowych.
 2. Informację o zmianach Regulaminu Sprzedawca zamieści na stronie głównej Sklepu Internetowego nie później, niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu realizowane będą według jego dotychczasowych postanowień.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Klient obowiązany będzie do jego ponownej akceptacji. Brak akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu uniemożliwi dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym. Klientowi, który nie zaakceptuje wprowadzonych zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

XIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz jego postanowienia dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami tj. osób korzystających ze Sklepu Internetowego w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu firmie kurierskiej przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy kurierskiej.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony w Sklepie Internetowym przez Klienta nie będącego konsumentem.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest dla Klientów, w wersji elektronicznej, na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.wydrukidladomu.pl (zakładka „Regulamin”).
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  1. udostępnienie Regulaminu w wersji elektronicznej, na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail o której mowa w rozdziale 4 pkt. 13 Regulaminu;
  3. przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona przez Sprzedającego w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych jego postanowień.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia Umów sprzedaży mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Sprzedawca może kontaktować się Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez drogą elektroniczną na adres sklep@wydrukidladomu.pl, telefonicznie pod numerem +48 600271937 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00) oraz pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
 5. Ewentualne spory wynikające ze stosowania Regulaminu i pozostające w związku z wykonywaniem zawartych Umów rozpatrywane będą przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości miejscowej i rzeczowej ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).